Privacyverklaring

AVR Autorijschool Van Reijen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring

Persoonsgegevvens die door AVR Autorijschool Van Reijen verwerkt worden.

AVR Autorijschool Van Reijen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons aanmeldformulier aan ons verstrekt.
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige persoonsgegevens die u ongevraagd aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt AVR Autorijschool Van Reijen uw persoonsgegevens
AVR Autorijschool Van Reijen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille van gerechtvaardigde commerciële belang van AVR
  Autorijschool Van Reijen.
- U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk
  is voor het aangaan van een overeenkomst van AVR Autorijschool Van Reijen.

Hoe lang bewaart AVR Autorijschool Van Reijen uw persoonsgegevens

AVR Autorijschool Van Reijen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVR Autorijschool Van Reijen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVR Autorijschool Van Reijen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die AVR Autorijschool Van Reijen op haar website gebruikt

AVR Autorijschool Van Reijen gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijk e vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVR Autorijschool Van Reijen. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avrautorijschoolvanreijen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
AVR Autorijschool Van Reijen wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijnde mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens.Via de volgende link:
https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe AVR Autorijschool Van Reijen de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

AVR Autorijschool Van Reijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@avrautorijschoolvanreijen.nl

Contactgegevens:
AVR Autorijschool Van Reijen
Westerkade 62, 2802 SM Gouda
www.avrautorijschoolvanreijen.nl
info@avrautorijschoolvanreijen.nl
telefoon 06-48565648